مقایسه ارتباط نرم افزارها با دستگاه
نام نرم افزارdevice_1
پرینتر معمولی
device_2
پرینتر حرارتی
device_3
بارکد خوان
device_4
کارت خوان بانکی
device_5
وبکم
device_6
پرینتر لیبل زن
device_7
کنترل تردد RFID
Accountingنرم افزار حسابداری آسانcccc
Inventoryنرم افزار انبارداری آسانccc
AccountingPlusنرم افزار حسابداری با انبارداری آسانcccc
Factorنرم افزار فاکتور آسانcccc
Assetنرم افزار اموال آسانcccc
Checkنرم افزار مدیریت چک آسانcc
Financeنرم افزار حساب و کتاب آسانcc
ASنرم افزار حسابداری شرکتی آسانcccccc
Taxpayerنرم افزار مودیان آسانccc
Salaryنرم افزار حقوق و مزایای آسانcc
Rollcallنرم افزار حضور و غیاب آسانcc
SalaryPlusنرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسانccc
Disketteنرم افزار دیسکت بیمه و مالیات آسانc
Loanنرم افزار صندوق وام آسانcc
Queueنرم افزار نوبت دهی آسانcc
Guardنرم افزار کنترل تردد آسانcc
Shiftنرم افزار مدیریت شیفت آسانc
Clubنرم افزار باشگاه ورزشی آسانccccc
GameClubنرم افزار باشگاه بازی آسانcc
Fitnessنرم افزار باشگاه بدنسازی آسانccccc
Chargeنرم افزار شارژ مجتمع آسانccc
Apartmentنرم افزار شارژ آپارتمان آسانcc
Buildingنرم افزار شارژ ساختمان آسانcc
Orderنرم افزار ثبت سفارش آسانcccc
Bourseنرم افزار مدیریت سهام بورس آسانcc
Coinنرم افزار مدیریت ارز دیجیتال آسانcc
Academyنرم افزار آموزشگاه آسانcccc
Passwordنرم افزار مدیریت پسورد آسانcc
Ersنرم افزار سهم الارث آسانc
Formulaنرم افزار فرمول یاب آسان
Transferنرم افزار انتقال داده آسان
نرم افزارپرینترپرینتر حرارتیبارکد خوانکارت خوانوبکملیبل زنRFID
حسابداری آسانcccc
انبارداری آسانccc
حسابداری با انبارداری آسانcccc
فاکتور آسانcccc
اموال آسانcccc
مدیریت چک آسانcc
حساب و کتاب آسانcc
حسابداری شرکتی آسانcccccc
مودیان آسانccc
حقوق و مزایای آسانcc
حضور و غیاب آسانcc
حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسانccc
دیسکت بیمه و مالیات آسانc
صندوق وام آسانcc
نوبت دهی آسانcc
کنترل تردد آسانcc
مدیریت شیفت آسانc
باشگاه ورزشی آسانccccc
باشگاه بازی آسانcc
باشگاه بدنسازی آسانccccc
شارژ مجتمع آسانccc
شارژ آپارتمان آسانcc
شارژ ساختمان آسانcc
ثبت سفارش آسانcccc
مدیریت سهام بورس آسانcc
مدیریت ارز دیجیتال آسانcc
آموزشگاه آسانcccc
مدیریت پسورد آسانcc
سهم الارث آسانc
فرمول یاب آسان
انتقال داده آسان
دانلود رایگان  |  حجم کم  |  نصب آسان  |  بدون قفل سخت افزاری  |  یک ماه رایگان (نسخه اصلی - بدون محدودیت)  |  پشتیبانی رایگان  |  آپدیت رایگان
سرورهای وبسایت محصولات: سرور 1 (product.easysoft.ir)   |   سرور 2 (easysofts.ir)   |   سرور 3 (asansystemmabna.ir)
MainLogo nezam ECTabrizLogo enamad samandehi Certum behpardakht
Copyright © 2012-24 EasySoft.ir All rights reserved.